Privacy policy

Latest Update 01/10/2022

                                     

      ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การเภสัชกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ